Заштита од насиља

Ученици, уколико сте изложени било ком облику насиља у школи, ван школе или код куће (било да га чине други ученици, запослени у школи, родитељи или нека друга одрасла особа) или сте сведок насиља – немојте ћутати!

stopnasiljuПријавите га лично одељењском старешини, дежурним наставницима, помоћнику директора, члановима Тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања, педагогу или психологу школе, другим запосленим  а можете то учинити и убацивањем поруке у сандуче поверења  која је у холу на ученичком улазу,  или на мејл  stopnasilju.tehnicka.lo.@gmail.com.

Данас све чешће чујемо вести  које нам стижу са свих страна о различитим облицима насиља које су се десила у школама , међу децом , ученицима и младима. Како бисмо што више допринели да се ове непожељне ситуације избегну и предупреде битно је да прикупимо што више инфорамција о томе шта је насиље, како га препознати и како у тој ситуацији правилно реаговати. То је посебно важно за нас, раднике у школи, али и за родитеље како би наши ученици а ваша деца провела време у школи безбрижно и учећи нове садржаје и склапајући нова пријатељства, без страха и бојазни да ће им се у школи нешто лоше десити.

Наши циљеви су повећање нивоа свести о проблему насиља код ученика , наставника, родитеља и локалне заједнице као и повећање  нивоа знања о механизмима деловања у школи и стварање система подршке ученицима.

Овај текст има за циљ да вас упозна са врстама и облицима насиља, како бисте их што лакше препознали и на време реаговали.
Шта je насиље?
Сваки облик једном учињеног или понављаног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности.
Насиље класификујемо по врстама и нивоима.
Према врсти насиље делимо на:
• физичко
• емоционално (психичко)
• социјално
• сексуално
• електронско
Физичко насиље је понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и слично.
Емоционално (психичко) насиље је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета/ученика. Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања деце/ученика, као и други облици непријатељског понашања.
Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље. Односи се на следеће облике понашања: одвајање детета/ученика од других на основу различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу.
Сексуалним насиљем сматра се:
• сексуално узнемиравање – ласцивно коментарисање, етикетирање, ширење прича, додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви и слично;
• навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним активностима, било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и слично) или неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и слично);
• коришћење деце/ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.
Електронско насиље је насиље коришћењем информационих технологија: узнемиравајуће или претеће поруке послате имејлом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, блога, снимање камером појединаца против њихове воље, лажни и штетни огласи, клипови, блогови, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечја порнографија и друго.
Насиље такође можемо поделити према нивоима, и то на први, други и трећи ниво. При том, исти облици насилног понашања могу подпадати под различите нивое уколико се разликују по:
• интензитету
• степену ризика
• учесталости
• последицама
• учесницима
Први ниво насиља

Ове облике решава самостално одељењски старешина или наставник у оквиру саветодавно – васпитног рада са децом (појединцима, групом или одељењем).

Други ниво насиља

У решавању ових облика насиља наставник/одељењски старешина укључује Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, односно унутрашње заштитне мреже.

Трећи ниво насиља

Подразумева укључивање надлежних институација ван школе, односно спољашње заштитне мреже.

Кораци који се у школи предузимају у случају сумње да се насиље дешава у школи:

Заштита ученика од насиља– документа:

Дигитално насиље превенција и реаговање

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/priru%C4%8Dnik-interaktivni.pdf

СОС ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУ НАСИЉА У ШКОЛАМА: 0800 200 201 

Click to access Prirucnik_final_za_sajt.pdf