Родитељски кутак

Поштовани родитељи,

На  блог стављамо обавештења из живота Школе праћена фотографијама наших ученика. Уколико не желите да фотографија вашег детета буде у том контексту објављена, молимо да се јавите у педагошко – психолошку  службу.

Електронски дневник

Портал за родитеље

Упутство родитељима за употребу портала

Инклузија у нашој школи 

Прво су учили су ученици, обука за вршњачке едукаторе Млади у борби против дискриминације Матић Зоран и Славковић Предраг Г32. Они су вршњачком едукацијом обухватили 25 одељења и 650 ученика. Онда су учили и наставници , од стручњака ….дефектолог у ОШ Петар Тасић Драгана Илић. Направили планове и тимове. Обележили смо 16.новембар и 10. децембар учешћем у уличним акцијам у граду,трибинама али и у школи.О нашим акцијама писали су и други.Представили смо и ми акције на блогу, сајту и ФБ страници.
Организовали смо више хуманитарних акција.Наш ученик је добио лап-топ од Канцеларије за младе и УГ Светионик,огрев за зиму, лекарске анализе и услуге у Београду.Више ученика је добило помоћ у одећи и обући, уџбеницима и прибору за школу.Учествовали смо и у акцијама других и добили Захвалницу. Учествовали у хуманитарној акцији „Чепом до осмеха и клуба Леона.
Подстицали и помагали даровите.Подстицали ученике роме,7 ученика добило стипендију.Имамо два наставника ментора за роме. Информисали ученике о врстама подршке које пружа школа.Сарађивали са Центром за социјални рад и Црвеним крстом.
Организовали у Омладинском центру програм у којем су носиоци били ученици роми и други.Програм пратило 240 ученика и родитеља кроз две представе.Били смо носиоци програма у локалној заједници приликом обележавања Светског дана рома.
И урадили смо још много чега и …..трудили смо се да прича о инклузији постане блиска сваком ученику.

САВЕТ РОДИТЕЉА

Школа има Савет родитеља као саветодавно тело.
У нашој школи Савет родитеља школе чине по један родитељ – представник из сваког одељења,   а седницима присуствују директор, педагог и психолог школе.Записнике о раду Савета води секретар школе
Савет родитеља предлаже представнике родитеља ученика у орган управљања; предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе; предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника; разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању; разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе и прикупљених од родитеља; разматра и прати услове за рад школе, безбедност и заштиту ученика; учествује у поступку прописивања мера о одговорности школе за безбедност ученика; даје сагласност на програм и организовање екскурзије и излета; разматра извештај о остваривању екскурзија и излета; разматра и друга питања одређена Статутом школе.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима школе.

Важне информације
Инфо-линија за родитеље

Отворена је Инфо-линија за родитеље – подршка инклузивном образовању“.
Инфо-линија ће бити активна радним данима од 12:00 до 19:00 часова на тел. број 0800-100-121.
На телефонске позиве родитеља одговараће стручњаци из организације Иницијатива за инклузију ВеликиМали одговараће на телефонске позиве родитеља и пружати информације о:
• законским и подзаконским актима која подржавају инклузивно образовање и социјалну инклузију;
• мерама и активностима које треба да обезбеде квалитетно образовање и васпитање деце/ученика;
• мерама додатне подршке за децу/ученике и породицу и начинима за њихово остваривање;
• корисној литератури о инклузивном образовању и примерима добре праксе.
Више информација на: http://www.mpn.gov.rs/info-linija-za-roditelje-podrska-inkluzivnom-obrazovanju/

Важне информације за родитеље са добрм саветима доступним на следећм адресама:

Click to access OsnovneInformacijeZaRoditelje.pdf

images

Click to access I%20roditelji%20se%20pitaju%20Brosura.pdf

Click to access Prirucnik_za_roditelje_Skola_bez_nasilja.pdf

Click to access O%20roditeljstvu%20bez%20batina.pdf

Користи од успешне сарадње и активног учешћа родитеља у животу школе:

Користи за ученике :

* Бољи успех у школи
*Мање изостанака са наставе
*Боља информисаност
*Ефикасније решавање проблема
*Већа одговорност
*Ефикаснија помоћ у учењу
*Веће интересовање за ваншколске активности)
* Квалитетније    образовање
*Квалитетнија комуникација

Користи за родитеље:

*Повећана мотивација за сарадњу са школом
*Боља комуникација са школом и дететом
*Боља информисаност о раду школе и постигнућима детета
*Упознавање детета ван породичног контекста
*Права слика о развоју детета
*Јасна ситуација о раду и понашању детета
*Одговорност за рад и понашање детета
*Повећано задовољство родитеља
*Већа безбедност детета

Користи за наставнике и школу:

*Задовољни ученици
*Јаснија слика о детету (могућности, потребе, препреке….)
*Повећање професионалне компетенције – бољим познавањем родитеља боље ће разумети дете, боље планирати рад и организовати активности
*Бољи општи резултати и постигнућа из појединачних предмета
*Бољи успех целе школе
*Задовољство у раду
*Помоћ у организовању и реализовању бројних активности
*Већа безбедност ученика