Родитељски кутак

 

Поштовани родитељи, на  блог стављамо обавештења из живота Школе праћена  фотографијама наших ученика. Уколико не желите да фотографија вашег детета буде у том контексту објављена, молимо да се јавите у педагошко – психолошку  службу.

 

Инклузија у нашој школи у 2015/2016 години

Прво су учили су ученици, обука за вршњачке едукаторе Млади у борби против дискриминације Матић Зоран и Славковић Предраг Г32.Они су вршњачком едукацијом обухватили 25 одељења и 650 ученика. Онда су учили и наставници , од стручњака ….дефектолог у ОШ Петар Тасић Драгана Илић . Направили планове и тимове. Обележили смо 16.новембар и 10. децембар учешћем у уличним акцијам у граду,трибинама али и у школи.О нашим акцијама писали су и други.Представили смо и ми акције на блогу, сајту и ФБ страници.
Организовали смо више хуманитарних акција.Наш ученик је добио лап-топ од Канцеларије за младе и УГ Светионик,огрев за зиму, лекарске анализе и услуге у Београду.Више ученика је добило помоћ у одећи и обући, уџбеницима и прибору за школу.Учествовали смо и у акцијама других и добили Захвалницу. Учествовали у хуманитарној акцији „Чепом до осмеха и клуба Леона.
Подстицали и помагали даровите.Подстицали ученике роме,7 ученика добило стипендију.Имамо два наставника ментора за роме. Информисали ученике о врстама подршке које пружа школа.Сарађивали са Центром за социјални рад и Црвеним крстом.
Организовали у Омладинском центру програм у којем су носиоци били ученици роми и други.Програм пратило 240 ученика и родитеља кроз две представе.Били смо носиоци програма у локалној заједници приликом обележавања Светског дана рома.
И урадили смо још много чега и …..трудили смо се да прича о инклузији постане блиска сваком ученику.

САВЕТ РОДИТЕЉА

Школа има Савет родитеља као саветодавно тело.
У нашој школи Савет родитеља школе чине по један родитељ – представник из сваког одељења,   а седницима присуствују директор, педагог и психолог школе.Записнике о раду Савета води секретар школе
Савет родитеља предлаже представнике родитеља ученика у орган управљања; предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе; предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника; разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању; разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе и прикупљених од родитеља; разматра и прати услове за рад школе, безбедност и заштиту ученика; учествује у поступку прописивања мера о одговорности школе за безбедност ученика; даје сагласност на програм и организовање екскурзије и излета; разматра извештај о остваривању екскурзија и излета; разматра и друга питања одређена Статутом школе.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима школе.

Чланови Савета родитеља У школској 2016/17 години:

Име и презиме Представник одељења: Име и презиме Представник одељења:
Матић Милена МI3 Матић Владан М31
Јелић Милица Е11 Глигорић Светлана М32
Аврамовић Љиљана Е12 Антонић Рајко М33
Матић Радмила

 

Е13 Стефановић Драгана Е31
Митровић Јелена Г11 Секулић Сандра Е32
Искић Верица Г12 Вучетић Љубица Е33
Марковић Александар М21 Јовановић Весна Г31
Јеринић Снежана М22 Сименуовић Марија Г32
Ђорђевић Душко М23 Максић Снежана М41
Дојић Наташа Е21 Тешић Славица Е41
Ђурић Жељко Е22 Вукосављевић Вера Е42
Поповић Александра Е23 Вучетић Маја Е43
Савић Милена Г21 Матић Весна Г41
Милићевић Драган Г22

 

 

 

 

Важне информације
Инфо-линија за родитеље

Отворена је Инфо-линија за родитеље – подршка инклузивном образовању“.
Инфо-линија ће бити активна радним данима од 12:00 до 19:00 часова на тел. број 0800-100-121.
На телефонске позиве родитеља одговараће стручњаци из организације Иницијатива за инклузију ВеликиМали одговараће на телефонске позиве родитеља и пружати информације о:
• законским и подзаконским актима која подржавају инклузивно образовање и социјалну инклузију;
• мерама и активностима које треба да обезбеде квалитетно образовање и васпитање деце/ученика;
• мерама додатне подршке за децу/ученике и породицу и начинима за њихово остваривање;
• корисној литератури о инклузивном образовању и примерима добре праксе.
Више информација на: http://www.mpn.gov.rs/info-linija-za-roditelje-podrska-inkluzivnom-obrazovanju/

Важне информације за родитеље са добрм саветима доступним на следећм адресама:

Click to access OsnovneInformacijeZaRoditelje.pdf

 

images

Click to access I%20roditelji%20se%20pitaju%20Brosura.pdf

 

Click to access Prirucnik_za_roditelje_Skola_bez_nasilja.pdf

 

Click to access O%20roditeljstvu%20bez%20batina.pdf

Користи од успешне сарадње и активног учешћа родитеља у животу школе:

Користи за ученике :

* Бољи успех у школи
*Мање изостанака са наставе
*Боља информисаност
*Ефикасније решавање проблема
*Већа одговорност
*Ефикаснија помоћ у учењу
*Веће интересовање за ваншколске активности)
* Квалитетније    образовање
*Квалитетнија комуникација

Користи за родитеље:

*Повећана мотивација за сарадњу са школом
*Боља комуникација са школом и дететом
*Боља информисаност о раду школе и постигнућима детета
*Упознавање детета ван породичног контекста
*Права слика о развоју детета
*Јасна ситуација о раду и понашању детета
*Одговорност за рад и понашање детета
*Повећано задовољство родитеља
*Већа безбедност детета

Користи за наставнике и школу:

*Задовољни ученици
*Јаснија слика о детету (могућности, потребе, препреке….)
*Повећање професионалне компетенције – бољим познавањем родитеља боље ће разумети дете, боље планирати рад и организовати активности
*Бољи општи резултати и постигнућа из појединачних предмета
*Бољи успех целе школе
*Задовољство у раду
*Помоћ у организовању и реализовању бројних активности
*Већа безбедност ученика