Ученици школе

Ми смо школа која кроз већи  број образовних профила  трећег и четвртог степена настоји да оспособи ученике за примену наученог у подручјима рада машинство, електротехника и  грађевинарство, као и припреми их за успешан наставак даљег школовања.
У школи постоји и могућност ванредног школовања. Као ванредни ученици могу се уписати старији од 17 година који први пут уписују средњу школу као и они који нису завршили средњу школу или они који желе да се доквалификују или преквалификују са једног на други образовни профил.Школовање за ванредне ученике могуће је за све образовне профиле на којима се школују и редовни ученици.