Koнтакт

Техничка школа, Лозница, Трг Јована Цвијића 3.

И-мејл:1. tehnicka@ptt.rs    2. skola@tehnickalo.edu.rs

И-мејл:  peps@tehnickalo.edu.rs

И-мејл: pepstehnicka.lo@gmail.com

Званични сајт школе:http:/www.tehnickalo.edu.rs/

школе: https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-389412671220977

Телефон/факс: 015/878-570, 878-571,  876-016

Број регистрације у судском регистру FI402/03
Шифра делатности: 8532
Матични број: 07120443
ПИБ 101190557
Текући рачун 840-597660-96
Име и презиме директора школе Горданић Горан